ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Vacation Course
dot
bulletโครงการต้นกล้า After School Class (การเรียนวิชาเสริมหลังเลิกเรียน)
bulletผู้บริหารและคุณครู
dot
โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า
dot
bulletปรัชญาของโรงเรียน
bulletเกี่ยวกับโรงเรียน
bulletประวัติของโรงเรียน
bulletการเรียนรู้เน้นผู้เรียน
bulletหลักสูตรโรงเรียน
bulletสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
bulletบทบาทของโรงเรียนต่อครอบครัว
bulletระเบียบการรับสมัครนักเรียน
dot
หลักสูตรการศึกษา
dot
bulletหลักสูตรอนุบาล อายุ 2 ปี
bulletกิจกรรมประจำวัน 2 ขวบ
bulletหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
dot
สมัครเพื่อรับข่าวสาร

dot


หลักสูตรอนุบาล อายุ 2 ปี
หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลต้นกล้า
ระดับเตรียมอนุบาล (อายุ ๒ ปี)
 
        หลักสูตรสถานศึกษาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า ๒ ปีจัดขึ้นสำหรับพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับเด็กเป็นรายบุคล
 
จุดมุ่งหมาย
              การพัฒนาเด็กอายุต่ำกว่า ๓ ปี มุ่งส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความสนใจ และความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อให้เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้
๑.        ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพดี
๒.      ใช้อวัยวะของร่างกายได้คล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กัน
๓.      มีความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย
๔.      รับรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว
๕.      ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย
๖.       สื่อความหมายและใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย
๗.      สนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว
 
คุณลักษณะตามวัย

        ช่วง ๓ ปีแรกของชีวิตวัยเด็ก เป็นช่วงระยะที่สำคัญที่สุดเนื่องจากสมองของเด็กมีการเจริญเติบโต และพัฒนาอย่างรวดเร็ว พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูจึงควรตระหนักถึงความสำคัญของพัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยที่พัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงอายุอาจเร็วหรือช้ากว่าเกณฑ์ที่กำหนดตามวุฒิภาวะ หรือความพร้อมของเด็กและมีการพัฒนาเป็นลำดับขั้นอย่างต่อเนื่องตามวัย ถ้าสังเกตพบว่าเด็กไม่มีความก้าวหน้าอย่างชัดเจนในช่วงระยะเวลาหนึ่งพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู จำเป็นต้องพาเด็กไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์ทันทีคุณลักษณะตามวัยที่สำคัญของเด็กอายุ ๒ -๓ ปี
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า เลขที่ 299 หมู่ 11 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

โทรศัพท์ (034) 515292

E-mail : tonkla-group@hotmail.com