ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Vacation Course
dot
bulletโครงการต้นกล้า After School Class (การเรียนวิชาเสริมหลังเลิกเรียน)
bulletผู้บริหารและคุณครู
dot
โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า
dot
bulletปรัชญาของโรงเรียน
bulletสาส์นจากผู้บริหาร
bulletเกี่ยวกับโรงเรียน
bulletประวัติของโรงเรียน
bulletการเรียนรู้เน้นผู้เรียน
bulletหลักสูตรโรงเรียน
bulletสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
bulletบทบาทของโรงเรียนต่อครอบครัว
bulletระเบียบการรับสมัครนักเรียน
dot
หลักสูตรการศึกษา
dot
bulletหลักสูตรอนุบาล อายุ 2 ปี
bulletกิจกรรมประจำวัน 2 ขวบ
bulletหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
dot
สมัครเพื่อรับข่าวสาร

dot


การเรียนรู้เน้นผู้เรียน

 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กวัยปฐมวัย ๓ - ๕ ปี เป็นการจัดกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่น และการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อให้เด็กรับประสบการณ์ตรง โดยจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย และกิจกรรมการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับการทำงานของสมองเป็นฐาน (Brain Based Learning – BBL) มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างเป็นองค์รวม เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖
                หลักการจัดประสบการณ์
               ทางโรงเรียนได้กำหนดหลักการจัดประสบการณ์ โดยยึดแนวทางตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ ดังนี้
 
๑. จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่างต่อเนื่อง 

๒. เน้นเด็กเป็นสำคัญ สนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคลและบริบททางสังคม
    วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ 

๓. จัดให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยให้ความสำคัญทั้งกระบวนการและผลผลิต 

๔. จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และเป็นช่วงหนึ่งของการจัดประสบการณ์   

๕. ให้ครอบครัว โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก

 

 

แนวทางการจัดประสบการณ์
การจัดประสบการณ์จัดในรูปแบบของหน่วยบูรณาการ โดยมุ่งพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมทั้งร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา บูรณาการกิจกรรมโดยยึด ๖ กิจกรรมหลักได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี และกิจกรรมเกมการศึกษา โดยเพิ่มเติมกิจกรรมศูนย์การเรียนและกิจกรรมพัฒนาทักษะหลักเพื่อการเรียนรู้ บูรณาการศาสตร์สาขาต่าง ๆ ทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ทั้งนี้จะคำนึงถึงความสอดคล้องของจิตวิทยาพัฒนาการ คือ เหมาะกับอายุ วุฒิภาวะ ระดับพัฒนาการและลักษณะการเรียนรู้ของเด็ก

   การจัดหน่วยบูรณาการ จะจัดเป็นหัวเรื่องตามที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้รายปี โดยจัดหน่วยละ ๑ – ๒ สัปดาห์ หัวเรื่องสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความสนใจของเด็ก เหตุการณ์สำคัญและความเหมาะสมในเรื่องอื่น ๆ โดยเน้นกิจกรรม

 
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า เลขที่ 299 หมู่ 11 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

โทรศัพท์ (034) 515292

E-mail : tonkla-group@hotmail.com