ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Vacation Course
dot
bulletโครงการต้นกล้า After School Class (การเรียนวิชาเสริมหลังเลิกเรียน)
bulletผู้บริหารและคุณครู
dot
โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า
dot
bulletปรัชญาของโรงเรียน
bulletเกี่ยวกับโรงเรียน
bulletประวัติของโรงเรียน
bulletการเรียนรู้เน้นผู้เรียน
bulletหลักสูตรโรงเรียน
bulletสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
bulletบทบาทของโรงเรียนต่อครอบครัว
bulletระเบียบการรับสมัครนักเรียน
dot
หลักสูตรการศึกษา
dot
bulletหลักสูตรอนุบาล อายุ 2 ปี
bulletกิจกรรมประจำวัน 2 ขวบ
bulletหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
dot
สมัครเพื่อรับข่าวสาร

dot


สร้างบรรยากาศการเรียนรู้

 

การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
 •  บรรยากาศภายในและภายนอกเหมาะสมกับวัย พัฒนาการ การเรียนรู้และความสนใจของเด็ก
 • จัดสภาพแวดล้อมให้มีความสะดวก ร่มรื่น มีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทและมีความปลอดภัย
 • มีสื่ออุปกรณ์ในการเรียนรู้ ของเล่น เครื่องเล่น และพื้นที่ปฏิบัติกิจกรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสม
บรรยากาศในการเรียนรู้
 • มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก และเด็กกับผู้ใหญ่
 • ผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดีในทุก ๆ เรื่องแก่เด็ก  
 • สร้างความรู้วิทยาการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ภายใต้บรรยากาศของความรักและความอบอุ่น
 • เด็กได้มีโอกาสในการวางแผนและเลือกทำกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจของตนเอง
 • นำวัฒนธรรมและภาษาของเด็กมาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้

                สื่อและแหล่งการเรียนรู้

ลักษณะการเรียนรู้ของเด็กวัยอนุบาล

           เด็กอนุบาลเรียนรู้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรม การปฏิบัติ และการปฏิสัมพันธ์กับสื่อและบุคคลที่แวดล้อมของเด็ก ดังนั้น สื่อและแหล่งการเรียนรู้จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ครูสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และเพิ่มพูนทักษะทางด้านต่าง ๆ ให้แก่เด็ก

 

สื่อที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
 • เหมาะสมกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กในแต่ละช่วงวัย
 • มีความเป็นรูปธรรมสูง เด็กสามารถกระทำได้ด้วยตนเองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
 • เชื่อมโยงโลกภายในและโลกภายนอก (inner world & outer world) ของเด็กได้ มีความหมายต่อการเรียนรู้
 • สามารถใช้ได้จริง ไม่เสี่ยงต่อการเกิดความรู้สึกล้มเหลวในการเรียนรู้ของเด็ก
 • มีจุดประสงค์ของการนำไปใช้แน่นอนว่าใช้เพื่ออะไร และใช้อย่างไร
 • สร้างความสนุกสนาน จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และความสุขในการเรียนรู้

 
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนอนุบาลต้นกล้า เลขที่ 299 หมู่ 11 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

โทรศัพท์ (034) 515292

E-mail : tonkla-group@hotmail.com